Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een belangrijk element van deze wet is verplichte monitoring. Daarmee heeft de school zicht op de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De inspectie houdt vanaf dit schooljaar toezicht op de monitoring.

De Hart & Ziel Vragenlijst voor Sociale Veiligheid (VSV) voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen en levert u betrouwbare gegevens op. De VSV bestaat uit vragen uit de Bully/Victim Questionnaire (BVQ; Olweus, 1986; 1996) en meet de volgend aspecten:

  1. Ervaren Veiligheid: Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school;
  2. Feitelijke veiligheid In hoeverre hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid (zoals door (online) pesten, geweld en discriminatie e.d.)
  3. Schoolwelbevinden: Hoe het is gesteld met het welbevinden van de leerlingen op school.

De monitor wordt jaarlijks ingevuld door alle leerlingen van groep 6 t/m 8. Op basis van de uitkomsten evalueert de school het gevoerde beleid rondom sociale veiligheid en stelt dit waar nodig bij.

De school is verplicht om de inspectie inzicht te geven in de uitkomst van de monitor. Met toestemming van de school versturen wij deze gegevens een keer per jaar op 1 juli naar de onderwijsinspectie.

Voor de betrouwbaarheid van de afname van de VSV is het van belang om de leerlingen vooraf uitleg te geven over de vragenlijst en het verschil tussen plagen en pesten. In het leerlingvolgsysteem bieden wij een powerpoint aan die u hierbij kunt gebruiken.