Sommige kinderen kunnen moeilijk leren en zijn daarnaast ook nog eens sociaal kwetsbaar. Ze snappen niet snel wat iemand anders bedoelt en kunnen daardoor op een onhandige manier reageren. Ook zijn ze minder zelfredzaam dan leeftijdsgenootjes. Dit samen heet ook wel een gebrekkig aanpassingsvermogen. Hierdoor hebben ze moeite met hun dagelijkse taken.

Een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt maakt het voor deze kinderen moeilijk om zonder ondersteuning goed te kunnen functioneren. Met name door overvraging lopen deze kinderen een groter risico om op latere leeftijd psychiatrische stoornissen, emotionele en gedragsproblemen en delinquent gedrag te ontwikkelen. De problemen van deze kinderen en jongeren worden veelal veroorzaakt doordat hun beperking te laat onderkend is.

Met een goede en vroegtijdige signalering én de juiste begeleiding kan er zowel op cognitief als sociaal gebied winst behaald worden. Hiervoor kan de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) worden gebruikt. Dit kan vanaf groep 5. Kinderen die laag scoren op deze test komen in aanmerking voor vervolgonderzoek. Bij deze kinderen kan worden onderzocht wat de sterke en zwakke kanten zijn in het functioneren. Daarvoor kan de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) worden ingezet door een jeugdpsycholoog. Op basis van de uitslag op de VALT kan de leerkracht een kind gericht ondersteunen.